Klarinettvägens Samfällighetsförening

Vi som bor på Klarinettvägen i Kungsbacka har bl. a det gemensamt att vi bor i ett gruppområde och är medlemmar i Klarinettvägens Samfällighetsförening. Detta medför att vi har en rad gemensamma tillgångar och förpliktelser som vi måste känna till och följa. Vi är mycket beroende av varandra och kan inte bara bry oss om vår egen fastighet.

Hos oss finns en samfällighetsförening, Klarinettvägens Samfällighetsförening. Vi är enligt lag skyldiga att ha denna förening. Föreningen har en styrelse som utför det förvaltande arbetet, d.v.s. ser till att skötsel, underhåll och drift av det gemensamma blir utfört. Det praktiska skötselarbetet måste göras av medlemmarna själva, eller av anlitad entreprenör på bekostnad av medlemmarna.

Fastigheter och samfälligheter – definitioner

Först lite definitioner, för att undvika missförstånd. Sveriges yta är indelad i fastigheter. Varje fastighet utgör ett eller flera väl avgränsade områden på marken. Fastighetsindelningen redovisas i fastighetsregistret och varje fastighet har ett register nummer. För vår del har de olika fastigheterna beteckningar f o m Fors 1:47 t o m Fors 1:242 med adresserna Klarinettvägen 1 - 227.

För att en fastighet skall kunna användas för sitt ändamål krävs att man har tillgång till mark och anläggningar utanför sitt eget område, vägar, garage mm. För att tillgodose dessa gemensamma nyttigheter och behov för de olika fastigheterna har bildats en samfällighet, dvs. något som vi äger samfällt (gemensamt).

Eftersom det i vårt fall är fråga om mera omfattande anläggningar som är gemensamma, uppkommer förutom frågan om rätt till mark för den gemensamma anläggningen också frågor om skyldighet att delta i driften och frågor om fördelning av kostnaderna för driften. Sådana frågor regleras i anläggnings lagen (AL). Enligt anläggningslagen kan anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som uppfyller ändamål av stadigvarande betydelse för dessa, inrättas som anläggningssamfällighet. En anläggningssamfällighet kommer till genom en s k förrättning som hålls av berörda myndigheter.

Föreningens förvaltning innebär främst ekonomisk och ansvarsmässig förvaltning. Praktisk skötsel och underhåll av de gemensamma tillgångarna åvilar medlemmarna, dvs. fastighetsägarna. Styrelsen har befogenhet att lägga ut skötselarbete på entreprenad och kräva in betalning för detta av medlemmarna, om medlemmarna inte utför arbetet själva.

Föreningens förvaltande uppgift

Hos oss finns en samfällighetsförening, Klarinettvägens Samfällighetsförening. Vi är enligt lag skyldiga att ha denna förening. Föreningen har en styrelse som utför det förvaltande arbetet, dvs. ser till att skötsel, underhåll och drift av det gemensamma blir utfört. Här måste noga påpekas att det inte är styrelsens uppgift att handgripligen utföra det praktiska arbetet. Detta måste göras av medlemmarna själva, eller av anlitad entreprenör bekostad av medlemmarna.

Styrelsens verksamhet och stämman

Uppgifter

Föreningen har en styrelse som väljs vid årsstämman, under mars månad. Då väljs även revisorer. Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av 3 - 9 personer samt 5 suppleanter. Det skall finnas 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter.

Styrelsens uppgift är att ha hand om den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och verkställa de beslut som årsstämman fattar. Styrelsen är därvid bunden inte bara av Samfällighets lagen SFL och stadgarna utan också i princip av beslut vid föreningsstämma. Styrelsen har även en kontrollerande funktion gentemot medlemmarna och måste föra register över vilka som är medlemmar.

En av de viktigaste uppgifterna för styrelsen är att sköta föreningens ekonomi. Styrelsen skall se till att erforderliga medel uttaxeras av medlemmarna. Styrelsen skall vidare föra redovisning över föreningens räkenskaper och till föreningsstämman avge förvaltningsberättelse över förvaltningen och ekonomin.

Om fastighetsägarna vid en stämma inte kan utse en styrelse överlåts arbetet att söka styrelsemedlemmar till länsstyrelsen som tillsätter en syssloman, vilket i praktiken skulle innebära stora kostnader eftersom myndigheterna inte kan tillsätta en styrelse, de kan bara leta efter frivilliga. Det är därför oerhört viktigt att styrelsearbetet fungerar.

Utdebitering av avgifter

Utdebitering av avgifter sker i enlighet med beslut på föreningsstämma. Utdebiteringen i april avser januari tom juni, utdebiteringen i oktober avser juli tom december. Alla fastighetsägare är skyldiga att betala fastställd avgift. Vid försenad betalning debiteras en förseningsavgift på 200 kr tillsammans med nästa inbetalning. Om betalning uteblir har föreningen förtur och högsta prioritet hos kronofogdemyndigheten för indrivning.

Årsstämma

Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. Stämman är föreningens beslutande organ. Årsstämma hålls enligt stadgarna under mars månad varje år. Om speciella skäl föreligger kan extrastämma utlysas mellan de ordinarie stämmorna. När datum för stämman är beslutat kommer det att anslås på hemsidans första sida.

Vid årsstämman avgörs bl. a följande frågor:

Dessutom kan beslut tas i frågor som styrelsen lägger fram eller som inkommit som motion från medlem. Medlem som vill lämna in motion inför årsstämma skall göra detta senast under januari månad innan stämman.

Vid stämman har varje fastighet(medlem) en röst. Detta innebär att fastigheter med flera ägare endast kan representeras av en röst vid omröstning. Möjlighet finns för fastighetsägare att utöva sin rösträtt genom ombud med fullmakt. Varje ombud får dock bara ha fullmakt för max en annan fastighet.

Stämmoprotokoll

Vid varje årsstämma förs protokoll. Detta skall enligt stadgarna justeras inom två veckor från stämman och hållas tillgängligt för medlemmarna. I praktiken har detta skett genom att protokollet delas ut till samtliga medlemmar. Det finns också att läsa på föreningens hemsida.

Valberedning

För att underlätta vid valet av ny styrelse tillsätts normalt en valberedning vid varje årsstämma, som får i uppgift att ta fram förslag till styrelse för det nästkommande året. Valberedningen är mycket hjälpta om medlemmarna för fram förslag till personer de vill se i styrelsen. Lämna sådana förslag till valberedningen.

Styrelsens verksamhet i praktiken

Styrelsen har alltså i praktiken i uppgift att se till att området sköts och bibehåller sin standard. Området skall vara ett trivsamt bostadsområde. Eftersom hela verksamheten bygger på frivilliga insatser, trots att vi enligt lag är skyldiga att ha en styrelse, är det oerhört viktigt att vi alla var och en på sitt sätt bidrar till att verksamheten fungerar. Det finns alltid behov av insatser.

Styrelsens sammansättning varierar från år till år, efter val vid årsstämman. På hemsidan finns uppdaterad info om styrelsemedlemmar, telefonnummer, mailadresser mm. Det går självfallet även bra att skicka eller lämna frågor, förslag och synpunkter till någon styrelsemedlem, garageombud eller i vår brevlåda på garageområde F.

Styrelsemöten

Styrelsen har protokollförda möten då så anses befogat. Det finns således inget som säger hur många styrelsemöten som skall ske under ett år. Protokoll från styrelsemötena skall enligt stadgarna föras vid varje möte.

Under senare år har utvecklats principen att styrelseprotokollen distribueras till styrelsemedlemmarna och till garageombuden. Protokollen är konfidentiella. Om viktiga frågor har kommit upp och som kräver information till alla medlemmar så kan separat information delas ut till alla medlemmar.

Garageombud

För att underlätta medlemmarnas kontakt med styrelsen finns inom varje garageområde en kontaktman, Garageombud. Garageombuden har bland annat till uppgift att: