Ordningsregler

Följande ordningsregler har fastställts av styrelse och stämma.

Fordonstrafik

Parkering

Garagen

Matrialtransporter inom Klarinettvägen

Vid samtal med kommunen framkom att det inte fanns några påbjudna regler för dimensionering av försörjningsvägar inom ett bostadsområde före 80-talet. Dåtida tunga transporter såsom brandbilar ansågs köra så sällan att ingen hänsyn togs till ev skador. Byggtidens transporter packade vägarna ganska bra och gjordes före slutplanering och asfaltering.

Vad som gäller för oss är svårt att sätta i siffror, men kan skattas med bakgrund till vad som var gängse fordonsvikter fram till byggtiden. Dagens stora lastbilar har bortåt dubbla axeltrycket gentemot dåtidens, och spårvidden har ökat med 15%, till yttermåttet 2,6m.

Av detta kan man dra slutsatsen; att tillåta dagens stora fordon om de inte har max tillåten last och med sin ökade spårvidd håller sig på asfalterade vägen. Svårigheter uppstår med breda och långa fordon vid svängar samt i korsningar. Mindre lastbilar kan med all säkerhet utföra transporter inom området. Vid tjäle eller torr sommar är bärigheten med all säkerhet tillräckligt stor på asfaltytor.

Allmänt

Sophantering

Områdets sophantering med gemensamma sopskåp, som startade under 2014, innebär att hushållsavfall sorteras i bioavfall och restavfall. Återvinning sker som tidigare på kommunens stationer för glas, plast, plåt, tidningar mm.

TV-anläggningen

Om detta sköts på ovan sätt kommer fastighetsägaren att hållas utan ekonomiskt ansvar. I annat fall debiteras kostnaden för felsökningen enskild fastighetsägare.

Anser du att ordningsreglerna är felaktiga - protestera inte genom att bryta mot dem - påtala felen till styrelsen eller väck motion till föreningsstämman!