Protokoll fört vid årsstämma 2002, för Klarinettvägens                         

       samfällighetsförening.

  

  Stämman hölls i Hålabäckskolans aula, måndagen den 18 mars kl 1900.

     37 fastigheter var representerade under mötet.

 

§ 1  Stämmans öppnande. Ordförande Ulf Ehrning öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 2  Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt sittande ordförande,   

                                                            Ulf Ehrning.

 

§ 3  Val av sekreterare för stämman. Stämman valde enhälligt sittande sekreterare.

 

§ 4  Val av justeringsmän, tillika rösträknare. Stämman valde Håkan Eriksson och

                                                                          Rolf Almqvist.

 

§ 5  Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. Stämman svarade enhälligt ja.

 

§ 6  Godkännande av dagordning. Kontroll av röstlängd och fullmakter. Stämman godkände    

        dagordningen. I röstlängd noterades 37 fastigheter varav en som fullmakt, samt 27 st

        fullmakter för hälftenägare.

 

§ 7  Styrelsens och revisiorernas berättelse. Ordförande redogjorde i stora drag för vad som   

       står i kallelsens bilaga 1, verksamhetsberättelsen. Balans och resultaträkning för år 2001, förklarades.
Stämman godkände berättelsen efter att ett tekniskt fel i balans och resultaträkning, korrigerats.
Avsättning till reparationsfond är ökad från 205 800:- till 235 200:-.

        Revisionsberättelsen om god förvaltning och sed, från revisorerna Helen Berntsson och

        Hans Björkman, godkändes enhälligt.

 

§ 8   Ansvarsfrihet för styrelsen. Ansvarsfrihet beviljades enhälligt av stämman.

 

§ 9  Motioner.  Motion 1, bilaga 3, angående gemensam el-upphandling, diskuterades

        fram och tillbaka. Samordningsfördelarna  är många och ju fler som anmäler intresse

        desto bättre. Samordning med andra föreningar har skett tidigare, enligt Hans Grandin.

        Hans fick stämmans stöttning för nya förhandlingar att gälla från årsskiftet. Styrelsen ska    

        vara behjälplig med information mm, på infosidan och på Internet.

 

        Motion 2. Belysning på gångvägar är en viktigt fråga, tyckte stämman.

        Gångvägen mot Klv7 är  inget undantag, och kommunen ska tillfrågas brevledes om

        hjälp med påpekade behovet. Stämman beslutade att styrelsen fortsätter arbetet med att

        lösa belysningsfrågan på bästa sätt.

 

        Motion 3.  Skyltning i vårt område är i behov av upprustning/förnyelse och stämman

        beslutade enligt styrelsens rekommendation, att bl a kontakta  kommunen för infartens

        skylt.

 

        Motion 4.  Uppsnyggning av garageportar står i tur enligt stämmans mening, och en tids-

        plan med anvisning om kulörer mm ska styrelsen ta fram till vårstädningen om det går.

 

        Motion 5.  I centralantennfrågan fanns mycket att ventilera.

        En viktig sak som framkom, är att många har dålig bild främst tv-1,  tv-3 & Z-tv .

        Här uppmanas alla med dålig kvalitet att höra av sig så att åtgärder kan ske.

        Om ingen felanmäler blir inget åtgärdat.

        En enkät om bildkvalitet och utbud, ska ut till fastigheterna och ge en ”bild” av läget.

        Togs upp en fråga varför vår anläggning inte tillåter betalkanaler för enskilda fastigheter.

        Initierat svar är att sådan valfrihet inte finns i systemet.

        Tomas Örtendahl hade en lång utläggning om vad som varit och inte varit under sin tid

         som ordförande. Stämman noterade detta, beslutade enhälligt att stödja styrelsens

         förslag om kostnadsuppföljning samt utvärdering.  

 

§10  Ersättning till styrelse och revisorer. Ersättning är idag 56 000:-, styrelsen föreslår en

         höjning till 60 000;- per år. Stämman beslutade enligt förslag.

 

§11  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt utdebitering. Bilaga 4 i kallelsen

        som är styrelsens förslag godkändes enhälligt efter justering av kolumner.

        En omdisponerad budget bilägges protokollet.

        Frågan om att klumpa ihop medlemsavgifter och tv-avgifter kom inte till beslut.

        Utdebiteringen blir oförändrad 2900:-/år/fast och betalas 2 x 1450:-, och tv-avgiften

        förblir 1100:-/år/fast och betalas 2 x 550:-.

 

§12  Val av ordförande och styrelse fram till årsstämma 2003.

        Valberedningens förslag lästes upp och består av 9 ledamöter.

        Inget namn nominerades av stämman. Stämman valde enhälligt enligt valberedningens

        förslag följande: ordförande Ulf Ehrning t o m 30 aug, Erling Jonsson fr o m 1 sept.

        Ledamöter: Anette Lövdahl, Irene Nordqvist, Christina Äng, Rolf Nordell,

                           Henrik Palmquist, Olov Torstensson och Ulf Winqvist.

        Suppleanter:  Kathrine Bergstedt, Margareta Dahlén, Boo Nelson, Ulf Svärd och

                              Hans Thorin.

        Komplett lista med valda representanter bilägges.

 

§13  Val av revisorer. Valberedningens förslag var omval för samtliga, inga andra

                                     nomineringar framkom på stämman. Omvalda blev:

                                     revisore : ……….. Helena Berntsson och Hans Björkman

                                     revisorsuppleanter: Rolf Almqvist och Jan Kärnestedt

 

§14  Val av valberedning. Stämman hade det svårt med att nominera någon, men till slut

                                           valde stämman enligt följande: Lars Äng (sammankallande)

                                           Göran Gustavsson och Magnus Knibblik.

 

§15  Övriga frågor.  Ordförande meddelade att hemsidan Klarinettvagen.com fungerar och

         detta med god hjälp av Fredrik Ahlborg. Ekonomi och vissa andra detaljer utelämnas

         enär vem som helst kan utnyttja informationen på hemsidan. Önskemål om en sida för

         varubyten, köp och sälj, framfördes och kommer så fort den är tekniskt löst.

         Stämman tog upp återvinning av bl wellpapp. En utökning kostar i årsavgift, och bör

         så långt det går lösas med egna/samordnade transporter till ex..vis Klovsten. En genom-

         gång av nuvarande behållares placeringar kommer att ske under våren, och kanske ge

         en omfördelning av kärl/vilket kärl som du ska använda i första hand.

 

§16  Protokollets tillgänglighet. Protokollet finns tillgängligt senast den 1 april 2002, hos

                                                    sekreteraren Klv 86, och delas ut tillsammans med                                                            

                                                    budget samt lista över valda ombud.

 

§17  Mötet avslutas. Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande.

 

      

  Kungsbacka den 23 mars 2003

                            

 

 Erling Jonsson                               

                                                                                               

       

  Justeras

                                   Håkan Eriksson                                               Rolf Almqvist

            

         PS  Städdag är lördagen den 27 april !