Protokoll fört vid föreningsstämma 2004, för Klarinettvägens samfällighetsförening.

Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 22 mars 2004.

1.         Stämman öppnades.
Ordförande Erling Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.         Val av ordförande för stämman.
Stämman valde enhälligt sittande ordförande, Erling Jonsson.

3.         Val av sekreterare för stämman.
Stämman valde enhälligt sittande sekreterare, Henrik Palmquist

4.         Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
Stämman valde Hans Grandien och Ulf Ehrning.

5.         Stämman ansåg att stämman var behörigt utlyst.

6.         Dagordning och röstlängd
Dagordningen godkändes och röstlängd kontrollerades. 47 röstberättigade fastigheter var representerade.

7.         Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas revisionsberättelse genomgicks.

8.         Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2003.

9.             Tre motioner behandlades.
1. Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att ansluta föreningen till projekt ”Samverkan” i syfte att ansluta såvida inga praktiska hinder föreligger.
2. TV motionen från Ulf Ehrning drogs tillbaka då styrelsen lagt fram en liknande motion.
3. Stämman beslutade genom acklamation att bifalla styrelsens förslag ”att föreningen beslutar att köpa signal av Tele2/Kabelvision, enligt offert, och att på bästa sätt avveckla den huvudcentral som då blir överflödig”. Beslutet föregicks av en presentation av nuvarande lösning, inkommen offert och de olika ekonomiska kalkylerna de medför.

10.      Ersättning till styrelsen och revisorer för 2004
Stämman beslöt att minska den föreslagna summan till 65 000 då 10 000 var avsedda som ersättning till en nu onödig TV administration. 65 000 var summan för 2003 och således beslutade stämman att ersättningsnivåerna ska vara oförändrade.

11.      Styrelsens förslag till budget
Stämman justerade summan för förvaltning med -10 000 till 65 000 enligt tidigare beslut. Detta ger ett resultat på 103 000 kr. I övrigt godkändes budgeten som den var föreslagen.
Stämman beslöt också att underhållsplanen ska uppdateras var femte år med start 2005. Planens omfattning skjuts varje gång fem år framåt. Asfaltering ska ses över 2004.

12.      Val av ordförande och styrelse för 2004.
Till ordförande valdes Erling Jonsson. Mandatet gäller ett år.
Till styrelsen omvaldes Rolf Nordell, Ulf Wingqvist, och Christina Äng, med mandatperiod 2 år. Johan Kårebäck nyvaldes med mandatperiod två år. Annette Lövdahl och Iréne Nordqvist sitter kvar ytterligare ett år på sina tvåårsmandat.
Till suppleanter nyvaldes Henrik Palmquist och Anna Löwström. Jan Kärnestedt, Hans Thorin och Ulf Svärd omvaldes, alla suppleanter har ett års mandatperioder.
Valen gjordes enligt valberedningens förslag.

13.      Val av revisorer för 2004
Rolf Almqvist och Hans Björkman omvaldes som revisorer och Christer Olausson omvaldes som revisorssuppleant. Karin Dalesjö nyvaldes som revisorssuppleant.
Valen gjordes enligt valberedningens förslag.

14.      Val av valberedning inför nästa års stämma
Lars Äng omvaldes som sammankallande. Magnus Kniblick och Arne Jakobsson omvaldes.

15.      Övriga frågor
Föreningen diskuterade sopmaskin till vårstäddagen och stämman beslöt att detta ska undersökas och om inte orimligt kostnadsmässigt också bokas till vårstäddagen.

Flistugg efterlystes också till vårsstäddag. Stämman ansåg att detta blir praktiskt svårt då tillgång är begränsad och volymerna stora.

Styrelsen informerade om att garageombudsbyten ska ske i direkt anslutning efter vårstäddagen.

Styrelsen informerade om olika alternativa sophanteringslösningar. Stämman ansåg enhälligt att nuvarande system är klart bäst och att föredra. Denna lösning är beroende av att de gröna kärlen begränsas i antal och sköts väl vilket identifierades som en risk och redan som ett problem. De övriga alternativen var alla kostsamma och har alla en rad nackdelar.

På förekommen anledning poängterades att grönområden ska skötas i samråd med de grannar som bor i närområdet. Större röjningar måste förankras hos styrelsen och vara gemensamma beslut. Styrelsen informerade att om någon kostnad i samband med dylika arbeten uppstår så betalar föreningen bara sådana som godkänts av styrelsen i förväg.

Då det råder brist på P-platser och det förekommer felaktigt bruk av garageplats så föreslogs att styrelsen i samband med städdagar inspekterar hur garagen utnyttjas. Styrelsen kommer ta detta önskemål i beaktande.
Parkering får endast ske på avsedd plats, dvs. P-platser och i garage.

Då det körs för mycket bil i området och dessutom ansvarslöst uppmanas alla som uppmärksammar detta att konfrontera vederbörande med uppmaning om bättring. Både fara för personskada, skada på egendom och allmänt misstycke ska undvikas.

Frågan om motorvärmare i garagen togs upp. Stämman diskuterade frågan och fann att man inte ville ändra på nuvarande förbud. De som anser annat uppmanades att skriva en motion till nästa stämma i sedvanlig ordning. Både tekniska och ekonomiska motiv mot motorvärmare diskuterades. Miljöskäl togs upp i motorvärmarens försvar.

Då vi haft problem med skadegörelse och olovligt utnyttjande av gemensamhetslokalen har styrelsen beslutat att byta ut cylindrar i lås och således börja om med försäljning av nya nycklar. Informationen mottogs väl av stämman som höll med om att detta var ett bra sätt att försöka komma till rätta med problemen. Då nya nycklar säljs kommer ordningsregler att medfölja och ett ansvarskontrakt kommer behöva signeras.

Lösa katter i området är ett problem ansåg flera på mötet. Kattägare uppmanas att ta större ansvar för sina djur och de som störs uppmanas i första hand att tala med kattägaren och om det inte ger någon effekt kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

13.      Protokollets tillgänglighet
Protokollet finns tillgängligt hos Henrik Palmquist senast den 3 april. Protokollet kommer sedan distribueras till samtliga fastigheter i föreningen.