Klarinettvägens Samfällighetsförening

 

Protokoll fört vid årsstämma 2005, för Klarinettvägens samfällighetsförening.

Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal , måndag den 14 mars 2005.

 

§1.         Stämman öppnades.
Ordförande Erling Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§2.         Val av ordförande under stämman.
Stämman valde enhälligt sittande ordförande, Erling Jonsson.

 

§3.         Val av sekreterare under stämman.
Stämman valde enhälligt sittande sekreterare, Johan Kårebäck.

 

§4.         Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
Stämman valde Hans Björkman och Rolf Almqvist.

 

§5.         Stämman ansåg att stämman var behörigt utlyst.

 

§6.         Dagorning och röstlängd
Dagordningen godkändes och röstlängd kontrollerades. 34 röstberättigade fastigheter var representerade.

 

§7.         Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas revisionsberättelse genomgicks.

 

§8.         Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2004.

 

§9.         Två motioner behandlades.

 

1)       Styrelsens framställan om att med juristhjälp söka väg för ekonomisk eller annan påtryckning på de medlemmar som ej följer de gemensamma ordningsregler som vi har för området, bifölls ej.
Stämman beslutade istället att:
På de gemensamma städdagar som vi har, skall garageombudet genomgå och förklara innebörden av ordningsreglerna. Deltagare på stämman var överens om att en ordentlig diskussion måste ske inom respektive garageområde vad gäller tex. bilparkering annorstädes än i garage eller P-platser, framfart av fordon på våra gångvägar mm. mm. Det är allas ansvar att ordningsreglerna efterlevs.

2)       Motion från Erling Jonsson beträffande sophanteringsfrågan bifölls ej
Stämman beslutade istället att:

a.       På vårstäddagen skall garageombudet tydligt deklarera att  fler ”gröna kärl” ej tillåts i väntan på en permanent långsiktig lösning av sophanteringsfrågan i vårt område. Detta för att undvika att komma i en situation där kommunen påtvingar oss en lösning som inte passar oss.
Vi har redan problem med antalet P-platser inom området och det får inte tillkomma fler kärl som ställer krav på uppställningsytor.

b.       Styrelsen framkommer med ett förslag på hur sophanteringsfrågan
långsiktigt skall lösas till nästa årsstämma.
Vid mötet med garageombuden innan vårstäddagen kommer dessa frågor att medtagas.

 

§10.      Ersättning till styrelse och revisorer för 2005.
Stämman beslutade att ersättningen kvarstår oförändrad dvs. 65 000:-.

 

§11.      Styrelsens förslag till budget.
Stämman justerade summan för ”Reparation & underhåll, löpande” från 150 000:- till100 000:- vilket innebär att budgeterat resultat blir 116 000:- I denna post ingår material och montage av utbytesreläer för ytterbelysning i resp. fastighet. I övrigt godkändes budgeten som den var föreslagen.

§12.      Val av ordförande och styrelse för 2004.

Till ordförande valdes:                          Johan Kårebäck Mandatperiod 1år

Styrelse kvarsittande 1 år                    Christina Äng    
                                                         Rolf Nordell       
                                                         Ulf Wingqvist

Till styrelsen omvaldes:                       Annette Lövdahl             Mandatperiod 2år
                                                         Irene Nordqvist               Mandatperiod 2år

Till styrelsen genom nyval:                   Jonas Björk                   Mandatperiod 2år

Till suppleanter valdes:                        Henrik Palmquist           Mandatperiod 1år
                                                         Peter Olson                   Mandatperiod 1år
                                                         Anna Löwström              Mandatperiod 1år
                                                         Jan Kärnestedt             Mandatperiod 1år
                                                         Ulf Svärd                       Mandatperiod 1år
Valen gjordes enligt valberedningens förslag.

 

§13.      Till revisorer omvaldes Rolf Almqvist och Hans Björkman.
Till revisorssuppleanter omvaldes Christer Olausson och Karin Dalesjö.
Valen gjordes enligt valberedningens förslag.

§14.      Val av valberedning inför nästa års stämma.
Lars Äng omvaldes som sammankallande. Arne Jakobsson omvaldes.

 

§15.      Övriga frågor

 

1.       Städdagarnas festkassa får ej överstiga 20:-/fastighet.

2.       Erbjudande om installation av larm och lås har inkommit till styrelsen. Priser för erbjudandet baseras på antalet intressenter. Styrelsen söker samordnare för detta om intresse finns.

3.       Betr. värmen i garagen föreslogs att kontaktorstyra elementen med hjälp av kommunens startsignal för belysningen. Detta innebär fördel energisparmässigt utan att olägenheter uppkommer.
Styrelsen utreder detta vidare och vidtager lämplig åtgärd.

4.       Snöröjningen i vårt område upplevs dröja efter nederbörd och har uteblivit i viss del av området. Styrelsen påtalar detta för aktuell entreprenör och påbörjar dialog med ytterliggare någon med tanke på att vårt avtal snart löper ut.

5.       Betr. punkten samverkan i området enl. föregående årsprotokoll visar det sig föreligga problem att genomföra detta då detta förutsätter att alla fastighetsägare tillhör samma försäkringsbolag.

6.       Betr. punkten asfaltering enl. föregående årsprotokoll har under viss stöttning gjorts med kallasfalt. Långsiktigt asfalteringsbehov kommer att redovisas av inköpt konsulttjänst.
Denne konsult skall under sommaren 2005 redovisa det totala behovet av reparationer inom vårt område.

7.       Garagens utnyttjande diskuterades.
Garagen skall endast användas som parkeringsplats av inregistrerat fordon och ej som permanent upplagsplats.
Garagen tillhör samfälligheten och ej den enskilde fastighetsägaren.

8.       Betr. asfalteringen av grusplanen vid område A har denna finansierats av bla. vår förening och kommunen. Avsikten med detta från styrelsens sida har varit att våra barn skall kunna utöva sina sporter på ett bra sätt. Sjävklart är våra barn ett viktigt inslag i vårt område. De skall kunna leka och röra sig inne i vårt område på ett tryggt sätt och därför kan inte nog understrykas att då vi bor i ett bilfritt område måste detta respekteras av alla.

9.       Kommunens fordon belastar asfalterade ytor vid omr. A med transporter till daghemmet. Sättningar har uppkommit. Styrelsen kontrollerar möjlighet till ersättning från kommunen för dessa skador.

10.   Huruvida radiosignal från TELE2 i vårt gemensamma TV-nät kan distribueras utan merkostnad kontrolleras av styrelsen.

11.   Man påtalade att styrelseprotokoll ej får distribueras på hemsidan.

 

 

§16.      Protokollets tillgänglighet
Protokollet finns tillgängligt hos Johan Kårebäck senast den 31 mars.
Protokollet kommer sedan att distribueras till samtliga fastigheter i föreningen.

 

Kungsbacka den 14 mars 2005.

Johan Kårebäck

 

Justeras

Hans Björkman                                      Rolf Almqvist