Städdagar

Två gånger om året, i april respektive oktober ordnas städdagar. Dessa infaller på lördagar med påföljande söndag som reservdag om lördagsvädret är dåligt. Vi siktar på 3e lördagen i april respektive oktober, men exakt datum varierar något, tex för att inte sammanfalla med påsk eller andra lov. Då samlas vi alla för en mera omfattande uppsnyggning av området. Container finns tillgängliga för skräpet. Dock, containrarna får inte överfyllas, då blir de inte hämtade. Observera att endast det som avses läggas i containern får läggas i den. Till exempel skall grenar tjockare än ett finger läggas vid sidan om containern. En betydande straffavgift kommer annars att drabba föreningen.

Det åligger medlemmarna i varje område att själva svara för att städningen blir utförd och att upprätthålla standarden och ordningen i området.

Större ändringar får inte utföras utan styrelsens medgivande.

Nästa städdag

Datum för nästa städdag kommer att meddelas så snart det är fastställt. Mer detaljerad information kommer då från respektive områdes garageombud. Se hemsidans första sida för information om när städdagen hålls. 

Städning mellan städdagarna

Det räcker inte med att området snyggas upp två gånger om året. Så måste ske även mellan städdagarna. Speciellt gäller detta sommartid då t ex rabatter och gräsmattor kontinuerligt måste hållas i ordning, rensas och klippas. Det är medlemmarnas uppgift att göra detta utan anmaningar från styrelsen. Om skötseln inte fungerar måste styrelsen lägga ut arbetet på entreprenad, vilket medför avsevärda kostnader för föreningen.

Skötsel av mindre grönytor i direkt anslutning till en fastighet, t ex mellan fastigheter och närmaste väg, åvilar respektive fastighet. Skötsel av ytorna runt gemensamhetslokalen är upplagd så att olika garageområden ansvarar för denna skötsel under olika år enligt ett rullande schema.