Stadgar

Sammanträdesdatum 2001-03-27

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma
Föreningens firma är Klarinettvägens Samfällighetsförening
§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar en anläggningssamfällighet för garage, förbindelsetomt, ledningar, samlingslokal samt sophanteringanläggningar och centralantenn i stadsplanekvarteren Fors 1:21, 1:22, 1:23, 1:24 och 1:25. Anläggningssamfälligheten har tillkommit genom anläggningsbeslut 20001110, ärende N 99603 (omprövning av tidigare anläggningsbeslut 770824, dnr 59/76 och 780206,dnr N3 156/77) samt 131209 ärende N13271.
§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.
§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2.
§ 5 Styrelse, säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Kungsbacka kommun. Styrelsen skall bestå av tre - nio ledamöter och fem suppleanter.
§ 6 Styrelseval
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ordförande är ett år. Mandattiden för övriga ordinarie ledamöter är två år, varvid halva styrelsen väljs ett år och resterande väljs påföljande år. Mandattiden för suppleant är ett år. Första gången val äger rum skall alla ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde skall tillställas ledamöterna minst åtta dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgifter om förekommande uppgifter. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
§ 8 Styrelse beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minsta halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig, Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse förvaltning
Styrelsen skall
 • förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 • föra redovisning över föreningens räkenskaper
 • ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma
 • föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
 • årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 • om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelat på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
 • i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter
§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december.
§ 12 Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 500 kronor per fastighet.
§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom personliga kallelser. Kallelseåtgärd skall vidtas senast fjorton (14) dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom på samma sätt.

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsen och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse, styrelseordförande och supplianter
 10. val av revisorer och suppleanter
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligtu
 14. Vid extra stämma skall ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, och 13 behandlas.

§ 17 Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

§ 19 Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlemsröstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten(erna) utgör:

lika andelar för hela anläggningssamfälligheten (samlingslokal, centralanläggning, garage, förbindelsetomt, ledningar)

§ 20 Protokolls justering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.