Gator & parkeringar

Området är ett bilfritt bostadsområde. Detta innebär stora restriktioner vad avser framförandet av bilar (när så är absolut nödvändigt), mopeder och cyklar inne i området. Inom storkvarteren är fordonstrafik i princip förbjuden. Inkörning i området får endast ske vid in transport av varor etc. som rimligen inte kan bäras in. Vid sådan körning skall detta ske helt på gående och lekande barns villkor. Detta innebär att man absolut inte får köra fortare än normal gånghastighet. Vid de platser där skarpa kurvor med mycket skymd sikt förekommer måste extra stor försiktighet tillämpas. Detta gäller även för den som kör moped eller cyklar!

Tillfartsvägarna mellan garageområdena och fastigheterna är bara dimensionerade för personbil och lätt lastbil, på grund av att vägarna och bärlagret under inte är dimensionerat för tung trafik. Tänk på detta och boka en liten bil (lätt lastbil). Eventuella skador anmäls till styrelsen och bekostas av fastighetsägaren.

Parkering av bilar får bara ske i garagen och på de markerade parkeringsplatserna. Endast inregistrerade och brukbara personbilar får parkeras på p-platserna. Långtidsparkering får inte ske. Husvagnar etc. får parkeras under kortare tid i samband med iordningställande före och efter användning.

Parkering på tillfartsvägarna är inte tillåtet. Dessa måste hållas fria för t ex utryckningsfordon.

Det är mycket viktigt att parkeringsregler efterföljs. Orsaken är bl. a att vi har mycket ont om p-platser. Anledningen till att vi har brist på p-platser är att området är dimensionerat efter de normer som gällde då området byggdes på 70-talet, d.v.s. 1,5 platser per hus INKLUSIVE GARAGET. Detta gäller utslaget över hela området. Det innebär att vi inte har tillgång till en utomhusplats per fastighet som många tror.

Tillgången på p-platser är dessutom mycket olika inom olika delar av området. Därför är det fritt att använda valfritt p-område. Ett visst p-område är således inte avsett att användas enbart av dem som bor i just det området utan även sådana som bor i en annan del av området skall kunna använda den.

All parkering inom området är förbjudet förutom på markerade p-platser vid garageområdena. Tänk på att vändplanerna inte får blockeras så att t ex sopbilen hindras.